NAGRADNA IGRA
„Wolt Market nagradna igra“DOBITNICI

Apple iPhone 15 128GB Black

Lana Kohut, Rijeka

Playstation 5 Slim D chassis + igra EA Sports FC24 PS5

Natalija Manojlović, Split

Huawei Smart Watch

Damir Večerin, ZagrebNa temelju članka 69. Zakona o igrama na sreću (NN 87/09, 35/13, 158/13, 41/14, 143/14 i 114/22) i Pravilnika o priređivanju nagradnih igara (NN 8/10) Wolt Zagreb d.o.o., Kuzminečka ulica 10A, Zagreb, OIB 25531986377, donosi sljedeća

PRAVILA NAGRADNE IGRE
„Wolt Market nagradna igra“

(dalje u tekstu: Nagradna igra)

Članak 1. Priređivač

Priređivač nagradne igre je Wolt Zagreb d.o.o., Kuzminečka ulica 10A, Zagreb, OIB 25531986377 (dalje u tekstu: Priređivač). Podršku u provedbi nagradne igre pruža New Level d.o.o., Badalićeva 31, Zagreb, OIB 99200431992 (dalje u tekstu: Partner).

Članak 2. Trajanje nagradne igre

Trajanje nagradne igre je od 8. travnja 2024. do 30. travnja 2024.

Članak 3. Svrha nagradne igre

Nagradna igra se priređuje u svrhu promidžbe Wolt Market prodajnih mjesta u Wolt aplikaciji.

Članak 4. Pravo sudjelovanja u nagradnoj igri

U nagradnoj igri mogu sudjelovati sve punoljetne fizičke osobe s prebivalištem ili boravištem u Republici Hrvatskoj osim zaposlenika Priređivača i Partnera.

Članak 5. Način sudjelovanja u nagradnoj igri

Za sudjelovanje u nagradnoj igri potrebno je imati aktivan korisnički račun u Wolt aplikaciji i na profilu upisati promotivni kod „NAGRADNA“. Nakon upisa koda „NAGRADNA“ korisnik će za svaku kupnju u Wolt Marketu za trajanja nagradne igre ostvariti jedno sudjelovanje u nagradnom izvlačenju.

Promotivni kod korisnik mora upisati samo jednom kako bi potvrdio svoje sudjelovanje u nagradnoj igri, dok će sve kupnje u Wolt Marketu za trajanja nagradne igre biti automatski uvrštene u nagradno izvlačenje.

Sudjelovanjem u nagradnoj igri svaki sudionik prihvaća prava i obveze propisane Pravilima.

Članak 6. Nagradni fond

Nagradni fond sastoji se od:

Ukupna vrijednost nagradnog fonda iznosi 2.063,21 EUR.

Priređivač će uplatiti 5 % ukupne vrijednosti nagradnog fonda u korist Crvenog križa Republike Hrvatske.

Sudionici u nagradnoj igri nemaju pravo zahtijevati drugačije nagrade ili nagrade u većim količinama od onih predviđenih ovim Pravilima.

Članak 7. Izvlačenje i objava dobitnika

Izvlačenje dobitnika nagrada održat će se 2. svibnja 2024. u prostorijama Priređivača.

Dobitnik će biti izvučen uz pomoć računalne aplikacije, metodom slučajnog odabira. Izvlačenje dobitnika nadzirat će tročlana komisija te će se o tijeku izvlačenja voditi zapisnik. Komisija će provjeriti je li dobitnik sudjelovao u nagradnoj igri sukladno ovim pravilima. U slučaju da se njegova prijava proglasi nevažećom, nagrada će biti dodijeljena sljedećem izvučenom sudioniku koji ima pravo na nagradu.

Imena svih dobitnika bit će objavljena u roku od 8 dana od izvlačenja na internetskoj stranici https://wolt.level.hr.

Članak 8. Preuzimanje nagrada

Nagrada se ne može zamijeniti za novac. Preuzimanjem nagrade prestaju sve daljnje obveze Priređivača nagradne igre prema dobitniku. Dobitnik će o dobitku i načinu preuzimanja nagrade biti obaviješten u roku od 8 dana od izvlačenja. Dobitnik ima rok za preuzimanje nagrade od 30 dana od dana primitka obavijesti o dobivenoj nagradi.

Ako dobitnik nagradu ne podigne u tom roku, bit će ponovno obaviješten i nagradu će moći preuzeti u roku od 15 dana od dana primitka dodatne obavijesti. Ako dobitnik ne može osobno preuzeti svoju nagradu, može ju preuzeti od dobitnika ovlaštena osoba. Sudjelovanjem u ovoj nagradnoj igri sudionici se slažu da, ako postanu dobitnici nagrada, njihove osobne podatke (ime i prezime, adresu) Priređivač može koristiti u svrhu upoznavanja javnosti s rezultatima nagradne igre bez naknade i dodatne suglasnosti dobitnika te da se oni mogu objaviti u tiskanom, zvučnom, slikovnom i video materijalu.

U slučaju da se u nagradnu igru uključi manje sudionika od broja nagrada koje su predviđene nagradnim fondom, dodijelit će se onoliko nagrada koliko je u nagradnoj igri sudjelovalo sudionika. S nagradama koje ne budu realizirane postupit će se u skladu sa Zakonom o igrama na sreću (NN 87/09, 35/13, 158/13, 41/14, 143/14 i 114/22) i Pravilnikom o priređivanju nagradnih igara (NN 8/10).

Članak 9. Ostale odredbe

Priređivač ne odgovara za nepotpune, neispravne ili zakašnjele prijave. Priređivač i osobe koje sudjeluju u provođenju nagradne igre ne odgovaraju za moguću štetu, koja bi mogla proizlaziti iz nagrada ili pogodnosti.

Nagradna igra može se prekinuti samo u slučaju da nastupe okolnosti za koje Priređivač nije odgovoran, odnosno koje nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći. Sudionici će o prekidu nagradne igre biti obaviješteni na internetskoj stranici https://wolt.level.hr. Priređivač u tom slučaju sudionicima ne odgovara za moguću štetu.

Odluka Priređivača o svim pitanjima vezanim uz nagradnu igru odnosno primjenu ovih pravila konačna je i obvezuje sve sudionike.

Članak 10. Objava pravila

Pravila nagradne igre uz navođenje klase, urudžbenog broja i datuma izdavanja suglasnosti Ministarstva financija bit će objavljena na internetskoj stranici https://wolt.level.hr prije početka nagradne igre.

Članak 11. Obrada osobnih podataka

Sudjelovanjem u Nagradnoj igri, Sudionici su suglasni da Priređivač prikuplja, obrađuje i objavljuje njihove osobne podatke koje su sudionici sami dostavili u Nagradnoj igri (ime, prezime, ulica, kućni broj, mjesto, poštanski broj i broj telefona), te se njima koristi isključivo za potrebe Nagradne igre. Sudionici u nagradnoj igri sudjelovanjem, odnosno slanjem SMS poruke ili ispunjavanjem internet obrasca, očituju svoje prihvaćanje ovih Pravila te bez daljnjeg pitanja i odobrenja ovlašćuju Priređivača da prikuplja i obrađuje navedene osobne podatke u svrhu provođenja nagradne igre.

Voditelj obrade osobnih podataka je Wolt Zagreb d.o.o., Kuzminečka ulica 10A, Zagreb, OIB 25531986377. Izvršitelj obrade osobnih podataka je New Level d.o.o., Badalićeva 31, Zagreb, OIB 99200431992.

Sudionik može u svakom trenutku povući svoj pristanak za prikupljanje i obradu osobnih podataka i prihvaća da takvo povlačenje dovodi i do povlačenja iz sudjelovanja u Nagradnoj igri. Sudionik može povući pristanak kontaktiranjem Korisničke podrške u Wolt aplikaciji.

Osobne podatke sudionika nagradne igre Izvršitelj će čuvati 120 dana nakon završetka nagradne igre, a osobne podatke dobitnika 5 godina od završetka Nagradne igre, nakon čega će biti uništeni, osim osobnih podataka potrebnih za objavu dobitnika nagradne igre i osobnih podataka upisanih u Zapisnik o izvlačenju dobitnika. Osobni podaci dobitnika mogu se podijeliti s pružateljem poštanskih usluga ili usluga kurirske dostave u svrhu dostave nagrada.

Priređivač će poduzeti sve razumno potrebne mjere da bi osigurao da se osobni podaci sudionika u nagradnoj igri obrađuju i koriste na siguran način i u suglasnosti s primjenjivim zakonodavstvom.

Priređivač će navedene osobne podatke u stavku 1. ovog članka koristiti isključivo za:

  1. Objavu Dobitnika,
  2. Kontaktiranje Dobitnika radi dogovora oko dostave nagrade,
  3. Dostavljanje nagrade Dobitniku,
  4. Vođenje evidencije o sudjelovanju u nagradnim igrama.

Sudionici Nagradne igre slanjem mail-a na privacy@wolt.com, imaju pravo, vezano uz osobne podatke koji se obrađuju u svrhu provede Nagradne igre:

  1. Zatražiti pristup osobnim podacima koje je Priređivač pohranio,
  2. Zatražiti pristup informacijama o tome za što se koriste osobni podaci koje je Priređivač pohranio,
  3. Zatražiti ispravak ili nadopunu osobnih podataka koje je Priređivač pohranio,
  4. Zatražiti brisanje osobnih podataka koje je Priređivač pohranio,
  5. Zatražiti zaustavljanje obrade osobnih podataka ako postoji osnovana sumnja da se njegovi podaci ne obrađuju na definirani način,
  6. Uložiti prigovor na podatke koje je Priređivač prikupio i obrađuje.

Priređivač može podijeliti osobne podatke Sudionika s trećom stranom koja pruža uslugu pripreme i provedbe Nagradne igre, a s kojom Priređivač surađuje, te s trećom stranom koja provodi u ime Priređivača i za njegov račun sve aktivnosti vezane za organizaciju isporuke Nagrade.

Priređivač je ovlašten otkriti osobne podatke Sudionika i onda kada je to nužno radi poštivanja njegovih zakonskih obveza.

Sudionik je ovlašten promijeniti bilo koji osobni podatak slanjem mail-a na adresu privacy@wolt.com, u kojem je Sudionik dužan navesti ime i prezime, adresu, te koje informacije želi nadopuniti.

Priređivač poduzima tehničke i organizacijske mjere sigurnosti za zaštitu osobnih podataka od slučajnog ili nezakonitog uništenja, gubitka ili izmjena te od neovlaštenog otkrivanja ili pristupa. Sudionik je upoznat s činjenicom da niti jedan prijenos podataka preko interneta ili bilo koje bežične mreže ne može biti 100 % siguran. Iako Priređivač provodi razumne zaštitne mjere za zaštitu podataka, ne može jamčiti zaštitu bilo koje informacije prenesene putem internetske veze te nije odgovoran za radnje bilo koje treće strane koja takve informacije primi.

Članak 12. Rješavanje pritužbi i valjanost pravila

Sve pritužbe i reklamacije rješava Priređivač. U slučaju osnovanih pritužbi Priređivač se obvezuje u što kraćem vremenu ispraviti nedostatke i o tome obavijestiti sudionika odnosno ako je to potrebno i ostale sudionike.

U slučaju spora između Priređivača i sudionika ove Nagradne igre utvrđuje se nadležnost Općinskog građanskog suda u Zagrebu.

Rješenje Ministarstva financija

KLASA: UP/I-460-02/24-01/135

URBROJ: 513-07-21-01-24-2

Zagreb, 29. ožujak 2024.